Методична робота


Актуальність і перспективність.
         Основна педагогічна задача – створення і організація умов, що ініціюють дитячу діяльність.
          Державна політика в освітній галузі закріплена в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», розроблена програма втілення Концепції 12-річної загальної середньої освіти, Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті.
         Визначальною рисою усіх програмових документів є орієнтація школи на особистість учнів.
         У «Концепції розвитку загальної середньої освіти» сказано: «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стержень – розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни».
         Доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті проголошує основною метою створення умов «для розвитку і самореалізаціїї кожної особистості, як громадянина України», формування поколінь, які «здатні навчатися впродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства» (Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті.- К.: 2001. – с.2).                                                                                  
          Найважливішою функцією початкової освіти є набуття дитиною, яка починає навчатися, статусу молодшого школяра. Цей статус концентровано виявляється в оволодінні учнями повноцінною навчальною діяльністю. Яка вперше стає провідною. Повноцінність цієї діяльності зумовлена тим, наскільки школяр оволодіває всіма її компонентами, яку роль він виконує у навчальному пізнанні, чи стає його навчання самостійним.                          
          У зв'язку з цим пріоритетного значення набуває своєчасне, розгорнуте оволодіння кожним учнем початкової школи умінням вчитися. Це уміння належить до ключових, бо справді стає ключем для успішної навчальної діяльності, самонавчання, саморозвитку людини впродовж життя, є багатофункціональним і між предметним. Універсальність зазначеного уміння підтверджує аналіз зарубіжних наукових видань і вимог навчальних програм до якості початкової освіти в Україні.                                              
          Розробниками другого покоління Державних стандартів зміст початкової освіти було осучаснено таким чином, щоб способи учіння стали обов’язковим об'єктом засвоєння на уроках з усіх навчальних предметів.
         Сьогодні в початковій школі, яка, безперечно, є найважливішою ланкою освіти, змінюються пріоритети навчання: на першому плані опинилась її розвивальна функція, культ нестандартної самостійної думки, а освітня реформа матиме успіх тільки тоді, якщо кожен учитель почуватиметься реформатором власного досвіду. Чудовий крок на шляху до змін – вибір навчальних стратегій активного навчання.


Титульна сторінка

Повний зміст розробки

Додаток 1

Додаток 2


Немає коментарів:

Дописати коментар